திரும்பிய நந்தி!

Standard

எல்லா ஆலயங்களிலும் நந்தி இறைவனை நோக்கியே இருக்கும். ஆனால் கர்நாடக மாநிலம் ‘நஞ்சன்கூடு’ என்ற தலத்தில் உள்ள நஞ்சுண்டேசுவாரர் ஆலயத்தில் இருக்கும் நந்தி, இறைவனை நோக்கியில்லாமல், எதிரே வரும் பக்தர்களை நோக்கியுள்ளது. இந்த நந்திக்கு அலங்கார நந்தி என்று பெயர்!

Advertisements

Comments are closed.